Web Mail Escola Ginebró Facebook Ginebró Twitter Ginebró

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

Cicle formatiu de grau mig de sistemes microinformàtics i xarxes

Presentació

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) constitueix part de la formació professional específica i condueix a l’obtenció d’un títol professional: Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Competències professionals (principals ocupacions i llocs de treball):

 • Tècnic/a instal·lador i/o reparador d'equips informàtics.
 • Tècnic/a de suport informàtic.
 • Tècnic/a de xarxes de dades.
 • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador/a de teleassistència.
 • Operador/a de sistemes.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, muntatge i reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

 

Llocs de treball:

 • Empreses de venda, muntatge i reparació d’equips.
 • Empreses de serveis informàtics en general.
 • Entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Accés als cicles formatius de grau mitjà

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal tenir aprovada l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o haver fet proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà (PACFGM). També hi podran accedir aquells alumnes que hagin superat un programa de qualificació professional inicia (PQPI).

 

Opcions en finalitzar el cicle formatiu de grau mitjà

Els alumnes que superin positivament el cicle formatiu de grau mitjà poden:

 • Incorporar-se al món laboral.
 • Fer el batxillerat.
 • Fer el curs de preparació per a les proves d’accés a cicle formatiu de grau superior.

 

CURRÍCULUM

El currículum s’organitza en mòduls agrupats per unitats formatives, aquests tenen la següent distribució:

 

Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips

 • UF 1: Electricitat a l’ordinador
 • UF 2: Components d’un equip microinformàtic
 • UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic
 • UF 4: Noves tendències de muntatge
 • UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics
 • UF 6: Instal·lació de programari

Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc

 • UF 1: Introducció als sistemes operatius.
 • UF 2: Sistemes operatius propietaris.
 • UF 3: Sistemas operatius lliures.

Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques

 • UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari.
 • UF 2: El correu i l’agenda electrònica.
 • UF 3: Processadors de text.
 • UF 4: Fulls de càlcul. .
 • UF 5: Bases de dades.
 • UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions.

Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa

 • UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa.
 • UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa.
 • UF 3: Compartició de recursos i seguretat.
 • UF 4: Integració de sistemes operatius.

Mòdul 5: Xarxes locals

 • UF 1: Introducció a les xarxes locals.
 • UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors.
 • UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals.

Mòdul 6: Seguretat informàtica

 • UF 1: Seguretat passiva.
 • UF 2: Còpies de seguretat.
 • UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades.
 • UF 4: Seguretat activa.
 • UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes.

Mòdul 7: Serveis de xarxa

 • UF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP).
 • UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius.
 • UF 3: Servidors web i proxy.
 • UF 4: Accés a sistemes remots.

Mòdul 8: Aplicacions Web

 • UF 1: Ofimàtica i eines web.
 • UF 2: Gestors d’arxius web.
 • UF 3: Gestors de continguts.
 • UF 4: Portals web d’aprenentatge.
 • UF 5: Fonaments d'HTML i fulls d'estils

Mòdul 9: Anglès

 • UF 1: Anglès.

Mòdul 10: Formació i orientació laboral

 • UF 1: Incorporació al treball.
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals.

Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

Mòdul 12: Crèdit de síntesi

 

Mòdul 13: Formació en centres de treball

 

Formació en centres de treball (FCT)

La Formació en Centres de Treball es pot iniciar un cop superat positivament el primer trimestre i sempre que el claustre de professors ho consideri convenient.

La durada total és de 350 hores i es poden fer un màxim de 4 hores diàries durant el curs i un màxim de 7 hores diàries fora del curs.

L’escola d’acord amb les empreses col·laboradores i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat proporciona un conveni oficial de pràctiques als alumnes. La formalització del contracte de pràctiques compren l’acceptació de totes les parts implicades (alumne, escola, Generalitat i empresa), en qualsevol cas es pot extingir el conveni si l’alumne té actituds o capacitats no idònies, o bé, si l’empresa incompleix les condicions que asseguren el caràcter formatiu, les normes de seguretat...

La normativa oficial estableix uns criteris per a l’exempció total o parcial de les pràctiques en el cas que l’alumne implicat aporti la documentació pertinent.

 

Crèdit de síntesi

Crèdit interdisciplinar que aglutina els coneixements adquirits durant el cicle formatiu en un treball. Es fa al llarg de 2 setmanes i finalitza amb la presentació i defensa del treball davant d’un tribunal.

 

 

HORARI

En el primer curs l’horari de classes serà de 8h a 14:30h. Mentre que en el segon curs serà de 8h a 13:30h, i es realitzaran les pràctiques en empreses durant la tarda.

 

 

TUTORIA

El nostre centre dóna una especial importància i atenció a l’acció tutorial individual i personalitzada, així com a la creació de bones dinàmiques de treball en els grup-classe.

La tutoria és l’eina clau per al seguiment i l’atenció de l’alumnat. L’acció tutorial adequada és essencial per dur a terme la tasca d’assessoria i orientació fonamentals per tal que els estudiants puguin desenvolupar-se acadèmicament i tinguin consciència de les seves capacitats claus i professionals. La tutoria ha de fer èmfasi en treballar de manera sistèmica la cultura de l’esforç i ha de potenciar la maduresa i la responsabilitat, aspectes essencials per a reeixir en els ensenyaments postobligatoris. La tutoria, al mateix temps, ha de desenvolupar-se en paral·lel, afectant i implicant a tot l’entorn de l’alumne/a: professors, família i companys de classe.

Els objectius generals de tutoria són els següents:

 • Conèixer i valorar l’alumne tant a nivell personal com acadèmic.
 • Vetllar per a l’educació en valors.
 • Fer d’enllaç entre l’escola i els pares.
 • Fer el seguiment de l’alumne al llarg del curs acadèmic.
 • Recollir la informació necessària de l’alumne i del grup dels altres professors.
 • Ajudar als alumnes a integrar-se al grup classe.
 • Orientar l’alumne acadèmicament i professional.

La tutoria d’aquest cicle es divideix en tres aspectes bàsics:

 • Tutoria individual: el tutor farà un seguiment específic de cada alumne.
 • Tutoria grupal: seguiment del grup-classe com a conjunt en les hores de tutoria de grup.
 • Tutoria de pares: a través d’una reunió general a principi del curs i seguiment durant el curs amb entrevistes personals i per telèfon o mail.

Crèdit inicial de tutoria

Durant la primera setmana de curs, el tutor explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el calendari, els horaris, el material necessari, els espais que s’utilitzaran..., així com també, els hàbits de convivència necessaris per a la vida en grup. S’especificarà, també, els mecanismes necessaris per a poder fer una bona avaluació i obtenir així la titulació.

 

AVALUACIÓ

El curs acadèmic s’organitza en 3 trimestres. D’aquesta manera hi ha tres sessions d’avaluació ordinàries i una d’extraordinària; hi haurà un butlletí de qualificacions cada vegada.

 

Crèdit inicial

En la primera sessió de cada crèdit, el professor titular explicarà els alumnes quins són els objectius terminals, quin és el programa, el material necessari... S’especificarà, també, quines eines i activitats es portaran a terme per a fer l’avaluació; així com, els mecanismes per a poder fer-ne la recuperació si s’escau.

 

TITULACIÓ

Al finalitzar el cicle formatiu els alumnes que l’hagin superat positivament en la seva totalitat, inclosa la formació en centres de treball (FCT), podran tramitar la documentació per a obtenir el títol oficial de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

 

MATERIAL

Donades les característiques del cicle formatiu l’alumne haurà de disposar d’un ordinador portàtil propi, que portarà a classe cada dia.

 

PLATAFORMA CLICKEDU

La superació del curs requereix d’una feina constant que es perllonga més enllà del propi centre; és en aquest sentit que el Taller Ginebró a través de les noves tecnologies fa arribar l’aula fins a casa. La plataforma clickedu ens permet desenvolupar aquesta tasca. Representa un suport flexible i en permanent revisió a la dinàmica de treball de l’alumne/a que no substitueix, per tant, la seva assistència al centre sinó que la complementa des de diferents vessants:

 • Suport didàctic i documentació (material didàctic complementari: continguts i activitats de reforç/ampliació amb autocorrecció, conceptes bàsics per la matèria, recursos, estratègies proposades pel professorat...)
 • Agenda i planificació (acadèmica i de centre)
 • La comunicació escola-família és un dels pilars bàsics en l’educació actual dels alumnes. Per aconseguir que sigui molt més dinàmica i s’adapti a les necessitats de cada un dels membres de la comunitat educativa, el clickedu aporta una via directa de comunicació als pares.

A l’inici de curs, cada alumne disposarà d’una adreça de correu electrònic del centre i tindrà una clau d’accés a la plataforma clickedu.