Web Mail Escola Ginebró Facebook Ginebró Twitter Ginebró

CFGM Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural

Cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural 

Presentació

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural (CAFEMN) constitueix part de la formació professional específica i condueix a l’obtenció d’un títol professional: Tècnic en Conducció d’Activitats Físicoesportives en el medi natural.

És competència general d'aquest/a tècnic/a conduir clients en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no s’hagin d’utilitzar tècniques d’escalada o alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, aconseguint la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos. 

Competències professionals (principals ocupacions i llocs de treball)

 • Conduir clients/usuaris per senders i rutes de baixa i mitjana muntanya.
 • Conduir clients/usuaris en bicicleta per itineraris en el medi natural.
 • Conduir clients/usuaris a cavall per itineraris en el medi natural.
 • Realitzar l’administració, gestió i comercialització en una petita empresa.

Àmbit professional i de treball

 • Empreses d’esports d’aventura.
 • Empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs, cases de colònies, refugis.
 • Agències de viatges.
 • Empreses de gestió de parcs naturals o zones protegides.
 • Clubs esportius.
 • Escoles.
 • Estacions d’esquí amb oferta complementària d’activitats.
 • Entitats públiques que ofereixin programes d’activitats en el medi natural.

Llocs de treball

 • Acompanyador de muntanya.
 • Guia de turisme eqüestre.
 • Guia d’itineraris en bicicleta.
 • Acompanyador de muntanya.
 • Guia de turisme eqüestre.
 • Guia d’itineraris en bicicleta.
 • Coordinador d’activitats de conducció/guiatge en empreses turístiques o entitats públiques o privades d’activitats en la natura.
 • Promotor d’activitats de conducció/guiatge en clubs i associacions.

Accés als cicles formatius de grau mitjà

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal tenir aprovada l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o haver fet proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà (PACFGM). També hi podran accedir aquells alumnes que hagin superat un programa de qualificació professional inicia (PQPI). 

Opcions en finalitzar el cicle formatiu de grau mitjà

Els alumnes que superin positivament el cicle formatiu de grau mitjà poden:

 • Incorporar-se al món laboral.
 • Fer el batxillerat.
 • Fer el curs de preparació per a les proves d’accés a cicle formatiu de grau superior.

 

DURADA

La durada total d’aquest cicle és de 1400 hores. Aquest cicle es desenvoluparà al llarg d’un curs, distribuït  de la següent manera:

 • Formació en el centre educatiu: 990  hores.
 • Formació en centres de treball: 410  hores.

 

CURRÍCULUM

El currículum s’organitza en crèdits agrupats per mòduls, aquests tenen la següent distribució: 

M1. Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre

 • C1: el medi natural
 • C2. Conducció de grups i activitats en el medi natural
 • C3. seguretat i supervivència en muntanya

M2. Conducció de grups en bicicletes

 • C4. Conducció de grups en bicicletes

M3. Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques

 • C5. Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques

M4. Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

 • C6. Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

M5. Fonaments biològics, salut i primers auxilis

 • C7. Fonaments de l’activitat física
 • C8. Primers auxilis

M6. Activitats físiques per a persones amb discapacitats

 • C9. Activitats físiques per a persones amb discapacitats

M7. Dinàmica de grups

 • C10. Dinàmica de grups

M8. Formació i orientació laboral

 • C11. Formació i orientació laboral

M9. Formació en centres de treball

 • C12. Formació en centres de treball

M10. Crèdit de síntesi

 • C13. Crèdits de síntesi

Formació en centres de treball (FCT)

La Formació en Centres de Treball es pot iniciar un cop superat positivament el primer trimestre i sempre que el claustre de professors ho consideri convenient.

La durada total és de 410 hores i es poden fer un màxim de 4 hores diàries durant el curs i un màxim de 7 hores diàries fora del curs

L’escola d’acord amb les empreses col·laboradores i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat proporciona un conveni oficial de pràctiques als alumnes. la formalització del contracte de pràctiques compren l’acceptació de totes les parts implicades (alumne, escola, generalitat i empresa), en qualsevol cas es pot extingir el conveni si l’alumne té actituds o capacitats no idònies, o bé, si l’empresa incompleix les condicions que asseguren el caràcter formatiu, les normes de seguretat...

La normativa oficial estableix uns criteris per a l’exempció total o parcial de les pràctiques en el cas que l’alumne implicat aporti la documentació pertinent. 

Crèdit de síntesi

Crèdit interdisciplinar que aglutina els coneixements adquirits durant el cicle formatiu en un treball. Es fa al llarg de 2 setmanes i finalitza amb la presentació i defensa del treball davant d’un tribunal.  

HORARI

EL cicle formatiu s’imparteix en horari de matins, de 8h a 14:30h.

Excepcionalment, i per les característiques del cicle, es faran sortides fora de l’horari indicat, intentant sempre avisar amb la suficient antelació. Al llarg del curs hi ha algunes de sortides de 2 dies que complementen el contingut dels crèdits, i que també, seran notificades amb l’antelació necessària.  

TUTORIA

El nostre centre dóna una especial importància i atenció a l’acció tutorial individual i personalitzada, així com a la creació de bones dinàmiques de treball en els grup-classe.

La tutoria és l’eina clau per al seguiment i l’atenció de l’alumnat. L’acció tutorial adequada és essencial per dur a terme la tasca d’assessoria i orientació fonamentals per tal que els estudiants puguin desenvolupar-se acadèmicament i tinguin consciència de les seves capacitats claus i professionals. La tutoria ha de fer èmfasi en treballar de manera sistèmica la cultura de l’esforç i ha de potenciar la maduresa i la responsabilitat, aspectes essencials per a reeixir en els ensenyaments postobligatoris. La tutoria, al mateix temps, ha de desenvolupar-se en paral·lel, afectant i implicant a tot l’entorn de l’alumne/a: professors, família i companys de classe.

Els objectius generals de tutoria són els següents:

 • Conèixer i valorar l’alumne tant a nivell personal com acadèmic.
 • Vetllar per a l’educació en valors.
 • Fer d’enllaç entre l’escola i els pares.
 • Fer el seguiment de l’alumne al llarg del curs acadèmic.
 • Recollir la informació necessària de l’alumne i del grup dels altres professors.
 • Ajudar als alumnes a integrar-se al grup classe.
 • Orientar l’alumne acadèmicament i professional.

La tutoria d’aquest cicle es divideix en tres aspectes bàsics:

 • Tutoria individual: el tutor farà un seguiment específic de cada alumne.
 • Tutoria grupal: seguiment del grup-classe com a conjunt en les hores de tutoria de grup.
 • Tutoria de pares: a través d’una reunió general a principi del curs i seguiment durant el curs amb entrevistes personals i per telèfon o mail.

Crèdit inicial de tutoria

Durant la primera setmana de curs, el tutor explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el calendari, els horaris, el material necessari, els espais que s’utilitzaran..., així com també, els hàbits de convivència necessaris per a la vida en grup. S’especificarà, també, els mecanismes necessaris per a poder fer una bona avaluació i obtenir així la titulació.  

AVALUACIÓ

El curs acadèmic s’organitza en 3 trimestres. D’aquesta manera hi ha tres sessions d’avaluació ordinàries i una d’extraordinària; hi haurà un butlletí de qualificacions cada vegada. 

Crèdit inicial

En la primera sessió de cada crèdit, el professor titular explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el programa, el material necessari... S’especificarà, també, quines eines i activitats es portaran a terme per a fer l’avaluació; així com, els mecanismes per a poder fer-ne la recuperació si s’escau.  

TITULACIÓ

Al finalitzar el cicle formatiu els alumnes que l’hagin superat positivament en la seva totalitat, inclosa la formació en centres de treball (FCT), podran tramitar la documentació per a obtenir el títol oficial de Tècnic en Conducció d’Activitats Físicoesportives en el medi natural.  

MATERIAL

Donades les característiques del cicle formatiu és necessari disposar del material i equipament tècnic adequat per a cada crèdit. Aquesta llista es proporciona a tots els alumnes en el seu procés de matriculació i els detalls tècnics són especificats pels professors en la primera setmana de curs (crèdit inicial). 

INSTAL·LACIONS

Durant el cicle formatiu s’utilitzaran els espais de l’Escola i el Taller Ginebró, però també, i segons les necessitats de cada crèdit, es faran servir altres espais amb l’objectiu de fer més eficients els aprenentatges a nivell de procediment. 

PLATAFORMA CLICKEDU

La superació del curs requereix d’una feina constant que es perllonga més enllà del propi centre; és en aquest sentit que el Taller Ginebró a través de les noves tecnologies fa arribar l’aula fins a casa. La plataforma clickedu ens permet desenvolupar aquesta tasca. Representa un suport flexible i en permanent revisió a la dinàmica de treball de l’alumne/a que no substitueix, per tant, la seva assistència al centre sinó que la complementa des de diferents vessants:

 • Suport didàctic i documentació (material didàctic complementari: continguts i activitats de reforç/ampliació amb autocorrecció, conceptes bàsics per la matèria, recursos, estratègies proposades pel professorat...)
 • Agenda i planificació (acadèmica i de centre)
 • La comunicació escola-família és un dels pilars bàsics en l’educació actual dels alumnes. Per aconseguir que sigui molt més dinàmica i s’adapti a les necessitats de cada un dels membres de la comunitat educativa, el clickedu aporta una via directa de comunicació als pares.

A l’inici de curs, cada alumne disposarà d’una adreça de correu electrònic del centre i tindrà una clau d’accés a la plataforma clickedu.