Web Mail Escola Ginebró Facebook Ginebró Twitter Ginebró

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives

Cicle formatiu de grau superior en animació d’activitats físiques i esportives 

Presentació

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE) constitueix part de la formació professional específica i condueix a l’obtenció d’un títol professional: Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives. És competència general d'aquest tècnic ensenyar i dinamitzar jocs, activitats físicoesportives recreatives individuals, d'equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptar-les a les característiques de l'entorn i dels participants, i aconseguir la satisfacció de l'usuari i un nivell competitiu de qualitat en els límits de cost previstos. 

Competències professionals (principals ocupacions i llocs de treball)

 • Ensenyar i dinamitzar jocs i activitats físiques recreatives.
 • Ensenyar i dinamitzar activitats físicoesportives individuals.
 • Ensenyar i dinamitzar activitats físicoesportives d'equip.
 • Ensenyar i dinamitzar activitats físicoesportives amb implements.
 • Ensenyar i dinamitzar activitats bàsiques de condicionament físic.
 • Organitzar, planificar i gestionar una petita empresa d'activitats de  lleure i socioeducatives.

Àmbit professional i de treball

 • Empreses de serveis esportius.
 • Patronats d'esports o entitats esportives municipals.
 • Clubs o associacions esportives.
 • Clubs o associacions de caràcter social.
 • Empreses turístiques: hotels, càmpings, balnearis, etc.
 • Grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors.
 • Centres geriàtrics o de caràcter social.
 • Federacions esportives.
 • Organismes públics d'esports (diputacions, direccions generals d'esports, etc.).

Llocs de treball

 • Promotor d'activitats físicoesportives.
 • Animador d'activitats físicoesportives.
 • Coordinador d'activitats poliesportives.
 • Monitor d'activitats físicoesportives recreatives individuals, d'equip i amb implements.

Accés als cicles formatius de grau superior

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal haver superat les proves d’accés a cicles formatius de grau superior o bé, tenir el títol de batxillerat. 

Opcions en finalitzar el cicle formatiu de grau superior

 • Incorporar-se al món laboral
 • Entrar a la universitat

 

DURADA

La durada total d’aquest cicle és de 2000 hores. Aquest cicle es desenvoluparà al llarg de dos cursos, distribuïts  de la següent manera:

 • Formació en el centre educatiu:  1590  hores.
 • Formació en centres de treball:  410  hores.

 

CURRÍCULUM

Està dividit en els següents mòduls i els seus respectius crèdits: 

M1. Jocs i activitats físiques recreatives per a animació

 • C1. jocs i activitats físiques recreatives per a animació

M2. Activitats físicoesportives individuals

 • C2. activitats físicoesportives individuals

M3. Activitats físicoesportives d’equip

 • C3. activitats físicoesportives d’equip

M4. Activitats físicoesportives amb implements

 • C4. activitats físicoesportives amb implements

M5. Fonaments biològics i bases del condicionament físic

 • C5. fonaments biològics i bases del condicionament físic
 • C15. Fitness i Welness

M6. Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives

 • C6. organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives

M7. Primers auxilis i socorrisme aquàtic<

 • C7. Primers auxilis.
 • C8. Salvament aquàtic.

M8. Animació i dinàmica de grups

 • C9. animació i dinàmica de grups

M9. Metodologia didàctica de les activitats físicoesportives

 • C10. metodologia didàctica de les activitats físicoesportives

M10. Activitats físiques per a persones amb discapacitats

 • C11. activitats físiques per a persones amb discapacitats

M11. Formació i orientació laboral

 • C12. formació i orientació laboral

M12. Formació en centres de treball

 • C13. formació en centres de treball

M 13. Crèdit de síntesi

 • C14. Crèdit de síntesi

Bilogia

 • Crèdit opcional per preparar les PAU

Formació en centres de treball (FCT)

La Formació en Centres de Treball es pot iniciar un cop superat positivament el primer quatrimestre i sempre que el claustre de professors ho consideri convenient.

La durada total és de 410 hores i es poden fer un màxim de 4 hores diàries durant el curs i un màxim de 7 hores diàries fora del curs

L’escola d’acord amb les empreses col·laboradores i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat proporciona un conveni oficial de pràctiques als alumnes. la formalització del contracte de pràctiques compren l’acceptació de totes les parts implicades (alumne, escola, generalitat i empresa), en qualsevol cas es pot extingir el conveni si l’alumne té actituds o capacitats no idònies, o bé, si l’empresa incompleix les condicions que asseguren el caràcter formatiu, les normes de seguretat...

La normativa oficial estableix uns criteris per a l’exempció total o parcial de les pràctiques en el cas que l’alumne implicat aporti la documentació pertinent.

 

Crèdit de síntesi

Crèdit interdisciplinar que aglutina els coneixements adquirits durant el cicle formatiu en un treball. Consisteix en la preparació de 2 jornades recreatives per a fer amb alumnes d’infantil i de primària i de secundària respectivament i es fa al llarg del segon curs; el treball finalitza amb la presentació i defensa del treball davant d’un tribunal. 

 

HORARI

Aquest cicle formatiu s’imparteix en horari de matins, de 8h a 14:30h.

 

TUTORIA

El nostre centre dóna una especial importància i atenció a l’acció tutorial individual i personalitzada, així com a la creació de bones dinàmiques de treball en els grup-classe.

La tutoria és l’eina clau per al seguiment i l’atenció de l’alumnat. L’acció tutorial adequada és essencial per dur a terme la tasca d’assessoria i orientació fonamentals per tal que els estudiants puguin desenvolupar-se acadèmicament i tinguin consciència de les seves capacitats claus i professionals. La tutoria ha de fer èmfasi en treballar de manera sistèmica la cultura de l’esforç i ha de potenciar la maduresa i la responsabilitat, aspectes essencials per a reeixir en els ensenyaments postobligatoris. La tutoria, al mateix temps, ha de desenvolupar-se en paral·lel, afectant i implicant a tot l’entorn de l’alumne/a: professors, família i companys de classe.

Els objectius generals de tutoria són els següents:

 • Conèixer i valorar l’alumne tant a nivell personal com acadèmic.
 • Vetllar per a l’educació en valors.
 • Fer d’enllaç entre l’escola i els pares.
 • Fer el seguiment de l’alumne al llarg del curs acadèmic.
 • Recollir la informació necessària de l’alumne i del grup dels altres professors.
 • Ajudar als alumnes a integrar-se al grup classe.
 • Orientar l’alumne acadèmicament i professional.

La tutoria d’aquest cicle es divideix en tres aspectes bàsics:

 • Tutoria individual: el tutor farà un seguiment específic de cada alumne.
 • Tutoria grupal: seguiment del grup-classe com a conjunt en les hores de tutoria de grup.
 • Tutoria de pares: a través d’una reunió general a principi del curs i seguiment durant el curs amb entrevistes personals i per telèfon o mail.

Crèdit inicial de tutoria

Durant la primera setmana de curs, el tutor explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el calendari, els horaris, el material necessari, els espais que s’utilitzaran..., així com també, els hàbits de convivència necessaris per a la vida en grup. S’especificarà, també, els mecanismes necessaris per a poder fer una bona avaluació i obtenir així la titulació. 

 

AVALUACIÓ

El curs acadèmic està dividit en dos quadrimestres. Cada quadrimestre l’alumne rebrà un butlletí de notes. L’alumne disposa de dues convocatòries ordinàries i una extraordinària. Per promocionar de curs s’haurà d’aprovar el 60% dels crèdits cursats a 1r curs.

 

Crèdit inicial

En la primera sessió de cada crèdit, el professor titular explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el programa, el material necessari... S’especificarà, també, quines eines i activitats es portaran a terme per a fer l’avaluació; així com, els mecanismes per a poder fer-ne la recuperació si s’escau. 

 

MATERIAL

El material necessari per aquest cicle és el següent:

 • Banyador de natació, aletes, casquet de bany, ulleres de piscina, tovallola i xancletes.
 • Raqueta de tennis i bàdminton
 • Pala de padel
 • Judogui.
 • Botes de futbol.
 • Calçat multiesportiu.
 • Roba esportiva i material per dutxar-se.
 • Calculadora
 • Agenda

En la primera setmana de curs (crèdit inicial) s’especificaran els detalls tècnics de tot el material així com en quin moment del curs serà necessari portar-ho.

 

INSTAL·LACIONS

Durant el cicle formatiu s’utilitzaran els espais de l’Escola i el Taller Ginebró, però també, i segons les necessitats de cada crèdit, es faran servir altres espais amb l’objectiu de fer més eficients els aprenentatges a nivell de procediment.

 

Escola Ginebró

C. Joaquim Costa, s/n
08450 Llinars del Vallès
tel.93 841 25 47
fax 93 841 27 08
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Taller Ginebró

c/Jaume Campmajor, 9
08440 Cardedeu
tel. 93 844 43 63
fax 93 845 50 69
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Can Lletres (aules municipals)


 

 

Pavellons Municipals Llinars

Av. Pau Casals, 18-20 (Àrea central)
08450 Llinars del Vallès

 

Camp de Futbol del Llinars

C/ de Joaquim Blume, 19
08450 Llinars del Vallès

 

L’Esportiu de Llinars del Vallès

Av.Pau Casals, s/n
08450 Llinars del Vallès
tel. 93 841 15 90
web: http://www.lesportiudellinars.cat/

 

 

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Admissió des de CFGS: taula de correspondències

Els titulats tècnics de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa

Tanmateix, per accedir a algun estudi de Grau, aquests estudiants poden considerar millorar la nota d’accés examinant-se de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, igual que els estudiants de batxillerat i els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, poden fer exàmens de la fase específica de les PAU.

PLATAFORMA CLICKEDU

La superació del curs requereix d’una feina constant que es perllonga més enllà del propi centre; és en aquest sentit que el Taller Ginebró a través de les noves tecnologies fa arribar l’aula fins a casa. La plataforma clickedu ens permet desenvolupar aquesta tasca. Representa un suport flexible i en permanent revisió a la dinàmica de treball de l’alumne/a que no substitueix, per tant, la seva assistència al centre sinó que la complementa des de diferents vessants:

 • Suport didàctic i documentació (material didàctic complementari: continguts i activitats de reforç/ampliació amb autocorrecció, conceptes bàsics per la matèria, recursos, estratègies proposades pel professorat...)
 • Agenda i planificació (acadèmica i de centre)
 • La comunicació escola-família és un dels pilars bàsics en l’educació actual dels alumnes. Per aconseguir que sigui molt més dinàmica i s’adapti a les necessitats de cada un dels membres de la comunitat educativa, el clickedu aporta una via directa de comunicació als pares.

A l’inici de curs, cada alumne disposarà d’una adreça de correu electrònic del centre i tindrà una clau d’accés a la plataforma clickedu.