Web Mail Escola Ginebró Facebook Ginebró Twitter Ginebró

Batxillerat

Presentació

El batxillerat al TALLER GINEBRÓ

El Taller Ginebró és un centre de batxillerat i cicles formatius fundat a Cardedeu el curs 2003-2004 i que és filial de l’Escola Ginebró, situada a Llinars del Vallès, escola concertada de dues línies, fundada l’any 1969, gestionada per la Cooperativa Escola Ginebró SCCL i adscrita a l’Agrupació Escolar Catalana (AEC) i a la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya.

 

El batxillerat al Taller Ginebró tétres línies i atén tots els itineraris de batxillerat: científic-tecnològic, social-humanístic i d’arts plàstiques.

 

L’aposta pedagògica del batxillerat al Taller Ginebró és de compromís amb la qualitat i la diversitat. Apostem per l’excel·lència i en aquest sentit participem en activitats com els programes de talent “Bojos per l’economia” i “Bojos per la ciència”; participem en la Lliga de debat de Catalunya organitzada per la Xarxa Vives d’universitats dels Països Catalans, participem en la FiloOlimpíada de Catalunya i presentem sistemàticament els nostres millors treballs de recerca als diferents premis organitzats per les universitats catalanes així com als Premis de Recerca Jove organitzats pel Departament d’Economia i Coneixement on hem obtingut dos guardons, entre d’altres.

 

Però a banda fem també unaaposta seriosa i compromesa amb la diversitat i complexitat del nostre alumnat i aconseguim que de l’alumnat que entra a primer de batxillerat al nostre centre, aproximadament el 95% acabi aconseguint el títol de batxillerat i accedint a la universitat en la carrera triada en primera opció: http://www.tallerginebro.cat/noticies/24-resultats-taller

Trets d’identitat del batxillerat Ginebró

Metodologia

En el Taller Ginebró apostem per una metodologia d’ensenyament-aprenentatge diversa, innovadora i dinàmica.

Vivim en un món canviant, en actualització permanent, i així pretenem que siguin les fonts i recursos metodològics que nosaltres emprem. És per això que ja fa molts anys que la majoria del nostre professorat treballa amb materials d’elaboració pròpia i que hem anat integrant les TAC en el dia a dia de la nostra tasca docent amb la qual cosa han acabat tenint un pes cada cop més significatiu a l’aula.

Els recursos didàctics han acabat sent diversos i compatibles: llibres de text en paper, llibres digitals, dossiers amb materials propis, google sites, weebly, padlet, flipped classroom, ed-puzzle i facebook, entre d’altres.

PLA TAC i Plataforma clickedu

En aquest sentit, el nostre Pla de Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement pretén apropar i integrar les tecnologies al dia a dia de l’escola, amb l’objectiu de millorar les competències digitals de l’alumnat i aconseguir que siguin una eina per facilitar un aprenentatge més autònom, significatiu i personalitzat en l’entorn d’aprenentatge obert i globalitzat del món actual.

Aquest pla TAC recull el conjunt d’habilitats, coneixements, actituds i competències digitals ha d’anar assolint i interioritzant i que són indispensables per interactuar amb normalitat i responsabilitat a la societat del futur.

Són competències d’àmbit transversal, en evolució constant i que s’incorporen a través d’activitats diverses i en les diferents matèries per garantir que l’alumnat de batxillerat treballi els següents aspectes:

 • Conèixer els diferents dispositius digitals existents actualment, per ser capaços d’utilitzar-los de forma adequada.

 • Saber fer un correcte tractament de la informació i organitzar-se per saber utilitzar els diferents entorns de treball i d’aprenentatge.

 • Conèixer les possibilitats de treball col·laboratiu i de participació que les eines digitals ens ofereixen actualment

 • Treballar els hàbits, el civisme i la identitat digital, per desenvolupar la capacitat de tenir actituds crítiques i reflexives, de saber valorar la informació a la qual es té accés, així com conèixer i utilitzar normes de reconeixement i de publicació dels materials que es troben a la xarxa.

 • Aprofundir el treball amb totes les eines tecnològiques que l’alumnat ha utilitzat durant els cursos de les etapes anteriors implementant el treball cooperatiu, la creació de continguts digitals i l’anàlisi de les seves produccions.

 

En el batxillerat el Pla TAC es porta a terme mitjançant l’estratègia Bring Your Own Device, és a dir, cada alumne/a porta i fa ús del seu propi dispositiu digital: netbook, tablet o ordinador portàtil. El centre es fa responsable de la connectivitat i les eines d’accés a la intranet del centre. També facilitem a l’alumnat un compte de correu personal de gmail vinculat a la plataforma ginebro.cat així com un perfil propi a la plataforma clickedu on l’alumne/a i la família disposen de:

 • Suport didàctic i documentació: material didàctic complementari, continguts i activitats de reforç/ampliació amb autocorrecció, conceptes bàsics per la matèria, recursos, estratègies proposades pel professorat o dipòsit per a l’entrega de treballs, entre d’altres.

 • Agenda i planificació: acadèmica i de centre.

 • La comunicació i informació escola-família: la família disposa també d’un perfil d’usuari propi per accedir als continguts de la plataforma així com a la consulta de notes de l’avaluació continuada i als informes d’avaluació final de l’alumne/a que, a més, són tramesos electrònicament per aquest mitjà a final de cada trimestre. El control d’assistència també es fa mitjançant aquesta plataforma, però els avisos de faltes d’assistència o retards són comunicats a les famílies en temps real per via telefònica per la secretaria del centre.

Tutoria

El nostre centre dóna l’atenció i prioritat més absolutes a l'acció tutorial individual i personalitzada, així com a la creació de bones dinàmiques de treball en els grups-classe.

La tutoria és l’eina clau per al seguiment i l’atenció a l’alumnat. L’acció tutorial adequada és essencial per dur a terme la tasca d’assessoria i orientació fonamentals per tal que els estudiants puguin desenvolupar-se acadèmicament i tinguin consciència de les seves capacitats claus i professionals. La tutoria ha de fer èmfasi en treballar de manera sistemàtica la cultura de l’esforç i ha de potenciar la maduresa, la responsabilitat i el compromís, aspectes essencials per a reeixir en els ensenyaments postobligatoris. La tutoria, al mateix temps, ha de desenvolupar-se en paral·lel, afectant i implicant a tot l’entorn de l’alumne/a: professors, família i companys de classe. En aquest sentit es dóna una importància cabdal a la comunicació família-tutor mitjançant un vincle comunicatiu permanent per correu-e, telèfon i entrevistes personals que s’especifica més avall.

Per tot això la metodologia del Taller Ginebró potencia per sobre de tot, i entre d’altres, l'orientació acadèmica, personal i professional i el seguiment personalitzat de cada alumne.

Els objectius generals de l’acció tutorial de manera àmplia es fonamenten en les següents directrius: dinamitzar la vida socioafectiva del grup classe i orientar personalment l’alumnat d’acord amb els principis d’individualització.

En aquest sentit, el Taller Ginebró vertebra la seva acció tutorial en els següents eixos:

 1. Grupal: cohesió de grup, organització personal i informació per a etapes posteriors.

 2. Individual: coneixement i valoració profund de l’alumne/a, el seu perfil personal, les seves necessitats, capacitats, talents, interessos i motivacions. També inclou una tasca organitzativa vinculada a la recerca d’estratègies d’estudi i maduració, orientadora, motivadora i reconduïdora.

 3. Tutoria de pares: Al llarg del curs, el tutor fa una mitjana de tres entrevistes personals amb els pares per tal de valorar la feina de l’alumne/a, atendre les necessitats que vagin sorgint i planificar les estratègies d’acció i millora que siguin pertinents. A més, hi ha una comunicació constant i fluida via correu electrònic o telefònica família-tutor.

 4. Tutoria de matèria (veure apartat següent)

Tutoria de matèria

La tutoria de matèria és un espaion el professor de cada matèria de manera individual o a partir de petits grups de treball pot orientar i ajudar l’alumne/a a cercar els recursos necessaris per afrontar, millorar i aprofundir els continguts curriculars mitjançant estratègies d’aprenentatge i organització pròpies de cada matèria. També permet la possibilitat d’establir grups d’estudi tutoritzats. La convocatòria de tutoria de matèria és bidireccional, és a dir, la pot convocar el professor de la matèria que considera pertinent assessorar l'alumne/a, o bé la pot sol·licitar l'alumne/a si es troba amb dubtes o dificultats que el professor/a li pugui resoldre mitjançant consulta personalitzada.

Projectes de llengües estrangeres

Al Taller Ginebró donem també molta importància a les llengües estrangeres, per la qual cosa tenim un projecte per treballar-les que consta dels següents eixos principals:

  • El Francès com a tercera llengua del currículum de batxillerat per a l’alumnat de l’itinerari de ciències socials. Amb possibilitat d’accedir a proves de nivell acreditades per l’Alliance Française.
  • Extraescolars a la tarda de llengües estrangeres: Alemany i Francès.

  • Auxiliar de conversa en anglès per treballar amb petits grups en el dia a dia del centre mitjançant desdoblaments de les classes.

  • Separació per nivells dels grups d’Anglès per poder treballar els continguts del batxillerat a ritmes diferents atenent així d’una manera més atenta a la diversitat del nostre alumnat.

  • Estada d’una setmana amb famílies a London al final del 1r curs.

Activitats, sortides i relació amb l'entorn

Activitats i sortides

En el transcurs dels dos cursos de batxillerat es porten a terme diverses activitats pedagògiques i sortides vinculades amb els aprenentatges i les necessitats educatives de l’etapa.

Algunes de les sortides i activitats més característiques són:

 • Sortides pedagògiques i curriculars per itineraris:

  • Socials: Borsa de Barcelona, MIBA (Museu de les Idees de Barcelona), 22@, TecnoCampus de Mataró, Museu del Cinema de Girona ...

  • Cientifics-Tecnològics: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, Tallers de la Universitat de Vic, TecnoCampus de Mataró, Sincrotró ALBA, Setmana de la ciència al Taller Ginebró col·laborativa entre 4tESO i 1rBTX...

  • Artístics: Museu de Cardedeu, Espai d’Arts Roca Umbert, MACBA, MNAC, Fundació Miró, CaixaFòrum, l’Aparador d’Art del Taller...

 • Sortides i xerrades d’orientació acadèmica i personal

  • A primer de batxillerat: taller d’interessos professionals a Barcelona Activa.

  • A segon de batxillerat: Jornada de Portes Obertes de la UAB, xerrades de les universitats al nostre centre (ESCI, UVic, UPF, UdG, UPC) i xerrades d’exalumnes.

 • De llengües estrangeres: estada a Londres d’una setmana amb famílies d’acolllida

 • D’etapa:

  • Activitats de coneixement mutu i convivència durant el primer trimestre: caminada a Sant Hilari i sortida d’una nit a l’Observatori de Pujalt-

  • A segon de batxillerat: sortida final d’etapa d’una setmana a Florència.

 

Podeu veure el recull d’aquestes activitats i sortides al nostre blog: http://www.ginebro.cat/blog/category/batxillerat/

Promoció i potenciació de les habilitats de comunicació

En els darrers anys i tant en el món acadèmic com en el professional les habilitats de comunicació s’han convertit en una eina clau imprescindible per assolir l’èxit. Des de sempre el Taller Ginebró ha tingut molt clara la necessitat d’aquesta competència bàsica i per això hem potenciat els espais i recursos per treballar-la i optimitzar-la. La treballem des de totes les àrees mitjançant la pràctica sistemàtica de la presentació i exposició oral a l’aula, la realització d’audiovisuals, la preparació i participació en la Lliga de debat de Catalunya i, sobretot, la dedicació acurada i intensiva de la preparació de la defensa i exposició oral del treball de recerca de batxillerat. A través de totes aquestes pràctiques aconseguim un alumnat competent en aquest àmbit.

Relació amb l'entorn

A través de tutoria s’ha impulsat un consell d’alumnes que sota la denominació de Kulturitza’t s’ha convertit, amb l’ajut i col·laboració del claustre de professors, en un dinamitzador d’activitats culturals com ara Carnaval o Sant Jordi, entre d’altres. També informen, promouen i motiven al seguiment de l’agenda cultural de la comarca: exposicions, xerrades i conferències, teatre i cinema, entre d’altres. De manera periòdica es fan activitats col·laboratives amb institucions i entitats municipals com el Museu, la Biblioteca i el Centre de dia, entre d’altres. També participem en activitats conjuntes amb altres centres de la comarca com ara el Fòrum de Treballs de Recerca de Sant Celoni.

Què és el batxillerat

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i comprèn dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, amb vies diferents dins de cada modalitat. Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant universitària com no universitària, que es poden cursar després del batxillerat. Té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior. Els objectius més amplis pretenen garantir la formació integral de l’alumnat i els proporciona:

 • Consolidar una maduresa personal i social que permeti actuar d’una manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític.
 • Adquirir una metodologia adient i una visió del món oberta i tolerant.
 • Orientar per tal que canalitzi les seves preferències i capacitats
 • Preparar per a estudis posteriors (professionals i universitaris), homologables i flexibles amb l’entorn europeu i per a la vida laboral.

Accés al batxillerat

Per accedir al batxillerat cal tenir el graduat en ESO (educació secundària obligatòria) o haver fet un cicle formatiu de grau mitjà. 

Opcions en finalitzar el batxillerat

 1. Universitat (previ PAU)
 2. Cicles formatius de grau superior
 3. Incorporació al món laboral

Durada

El Batxillerat s’estructura en dos cursos acadèmics, que convencionalment comprenen dels 16 als 18 anys.

CURRÍCULUM 

El conjunt de competències, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’aquests ensenyaments formen el currículum d’aquesta etapa i es poden consultar a http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/

Currículum del Taller Ginebró

Està vinculat a la modalitat triada que orienta en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupa les competències que hi tenen més relació, prepara per a una diversitat d’estudis posteriors i afavoreix la inserció en un determinat camp laboral.

Formaran part d’aquest currículum les matèries comunes d’opció, les matèries de modalitat, les matèries optatives, l’Estada a l’empresa i el Treball de recerca.

Cada curs, a finals del mes de juny, convoquem l’alumnat que han de començar 1r de batxillerat al setembre per donar-los una formació inicial (crèdit zero) per tal que facin una bona tria dels itineraris i matèries, que tinguin un bon coneixement de la metodologia del centre i dotar-lo de les estratègies i recursos didàctics i tecnològics necessaris per poder seguir el curs i per poder també començar a planificar-lo, si escau.

Tot seguit passem a detallar la concreció de l’oferta curricular del batxillerat del Taller Ginebró per al curs 2015-2016

 

1r de batxillerat (LOMCE)

MATÈRIES COMUNES

Llengua catalana i literatura

2

Llengua castellana i literatura

2

Llengua estrangera

3

Educació Física

2

Filosofia i ciutadania

2

Ciència per al món contemporani

2

Tutoria

1

Treball de recerca

1

 

MATÈRIES DE MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

MATEMÀTIQUES (matèria comuna d’opció)

4

BIOLOGIA

DIBUIX TÈCNIC

4

QUÍMICA

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

4

FÍSICA

CIÈNCIES TERRA I MEDI AMBIENT

4

 

En les caselles amb més d’una matèria, cal triar-ne només una.

MATÈRIES DE MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

MATEMÀTIQUES CS (itinerari social)

LLATÍ (itinerari humanístic)

(matèria comuna d’opció)

4

ECONOMIA DE L’EMPRESA I

FRANCÈS

4

HISTÒRIA DE L'ART

LITERATURA UNIVERSAL

4

ECONOMIA

CULTURA AUDIOVISUAL

4

 

En les caselles amb més d’una matèria, cal triar-ne només una.


MATÈRIES DE MODALITAT ARTS

Història i fonaments de l'art

4

Cultura audiovisual

4

Dibuix Artístic

4

Dibuix tècnic

Volum + TEGP

4

 

En les caselles amb més d’una matèria, cal triar-ne només una.

 

2n de batxillerat (LOE)

MATÈRIES COMUNES

2n

Llengua catalana i literatura

2

Llengua castellana i literatura

2

Llengua estrangera

3

Història de la filosofia

3

Història d’Espanya

3

Tutoria

1

Treball de recerca

1

 

MATÈRIES DE MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

MATEMÀTIQUES

4

BIOLOGIA

DIBUIX TÈCNIC

4

QUÍMICA

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

 

4

 

FÍSICA

C. DE LA TERRA I EL MEDI AMBIENT

4

 

En les caselles amb més d’una matèria, cal triar-ne només una.

MATÈRIES DE MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

MATEMÀTIQUES CS (itinerari social)

LLATÍ (itinerari humanístic)

4

ECO DE L’EMPRESA II

HISTÒRIA DE L'ART

4

GEOGRAFIA

CULTURA AUDIOVISUAL

4

LITERATURA CATALANA

DISSENY

4

 

En les caselles amb més d’una matèria, cal triar-ne només una.

MATÈRIES DE MODALITAT ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY

HISTÒRIA I FONAMENTS DE L'ART

4

DIBUIX ARTÍSTIC

4

DIBUIX TÈCNIC

DISSENY

4

CULTURA AUDIOVISUAL

4

 

En les caselles amb més d’una matèria, cal triar-ne només una.

 

El currículum per al curs 2016-2017 està pendent de concretar-se a l’espera de l’aplicació o desplegament de la LOMCE.

Vinculació amb el món laboral

El Taller Ginebró ofereix la possibilitat de cursar la matèria optativa d’Estada a l’Empresa, que consisteix en la realització de pràctiques tutelades a empreses entre el primer i el segon curs de batxillerat. Per tal de no alterar el funcionament normal de les classes s’intentarà que es faci en caps de setmana, tardes o èpoques de vacances.

Els objectius que pretén aquesta matèria són diversos com ara prendre contacte amb el món laboral, adquirir hàbits d’autonomia i organització sobre les tasques encomanades, adreçar i potenciar les inquietuds o expectatives professionals. És, en molts casos, el primer contacte dels alumnes amb el món laboral i facilita l’orientació a aquells alumnes que trien futurs estudis de Formació de Grau Superior més especialitzats.

Borsa de treball

L’objectiu principal de qualsevol tipus d’educació és la inserció en la societat, el món laboral, especialment dirigit als alumnes que volen continuar la seva formació en els Cicles de Formació de Grau Superior. El Taller Ginebró, gràcies a la seva col·laboració amb les empreses del sector econòmic comarcal, disposarà d’una borsa de treball on tots els nostres alumnes i exalumnes poden dipositar el seu currículum. 

 

Treball de recerca

Una de les característiques pròpies del batxillerat és que l’alumne realitzi un treball d’investigació, preferentment de la modalitat escollida, amb l’objectiu de:

 • Posar l’alumnat en una situació en què ha de fer servir els coneixements adquirits des de les diferents matèries cursades.
 • Avaluar la maduresa de l’alumne pel que fa a la iniciativa, ordre, rigor, constància en el desenvolupament d’una tasca i capacitat per a recórrer a les fonts d’informació més adients al treball que està realitzant.

L’alumne serà assessorat, en tot moment, per dos professors, que faran el seguiment del treball des del punt de vista estructural i conceptual.

L’alumne serà assessorat, en tot moment, per dos tutors, que faran el seguiment del treball des del punt de vista estructural i conceptual. El tutor personal de l’alumne el guia en la part procedimental al llarg

Planificació: El nostre centre planteja la realització del treball en dos anys. El primer curs, de setembre a gener, es fan les primeres sessions d’assessorament general per formar en les estratègies bàsiques de com fer el treball de recerca i es porta a terme la tria del tema i la seva planificació inicial. Tot seguit, després d’adjudicar el tutor específic especialista per al treball de recerca i entre els mesos de febrer a juny, es comença a fer la planificació detallada del treball, les reunions d’assessorament i seguiment i els primers esborranys. Durant l’estiu de transició de primer a segon curs s’ha de desenvolupar un altre esborrany avançat que es lliura a finals del mes de setembre. Les fases finals del treball es porten a terme d’octubre a desembre. El procés culmina amb la presentació i defensa oral del treball que es realitza el darrer cap de setmana abans de les vacances de Nadal. Les presentacions es fan al llarg del matí d’un dissabte per afavorir la presència de les famílies i amics dels alumnes ponents.

 

HORARIS

Les classescomencen cada matí a les 8h i acaben a les 14.30h del migdia. A les tardes, a partir de les 15.30 fins a les 17.30h hi ha les tutories de matèria de les diferents matèries de l’etapa. En aquestes tutories el professor específic de cada matèria atén les necessitats i dubtes de l’alumnat que ho requereix. La convocatòria de la tutoria de matèria és bidireccional: la pot convocar el professor requerint l’assistència de l’alumne que creu que ho necessita; o bé la pot demanar també l’alumne/a sempre que ho requereixi sol·licitant-la de manera prèvia o assistint-hi directament el dia i hora de visita.

Els alumnes també poden treballar a l’aula d’estudi o a la biblioteca del Centre que està oberta de dilluns a divendres fins a les 19.30h.

 

1r BTX ARTÍSTIC

1r BTX CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

1r BTX SOCIAL-HUMANÍSTIC

2n BATX ARTÍSTIC

2n BATX CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

2n BATX SOCIAL-HUMANÍSTIC

AVALUACIÓ

El curs consta de tres avaluacions oficials ordinàries, distribuïdes per trimestres. Es fan recuperacions de les tres avaluacions. A part hi ha les convocatòries oficial extraordinàries: al setembre per a l’alumnat de primer de batxillerat i al juny per a l’alumnat de segon.

A banda, es fa una preavaluació a primer curs a mitjan del primer trimestre per tal de fer la valoració inicial de l’alumne/a, veure les seves fortaleses i necessitats i valorar si l’alumne està ben situat en l’itinerari triat. S’informa les famílies i es planifiquen estratègies d’acció i millora.

Promoció de curs i permanència d'un any més en el mateix curs

Els alumnes i les alumnes de primer de batxillerat promocionaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries cursades o tinguin avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

Es pot fer una repetició parcial de primer curs amb un màxim de quatre matèries de primer pendents.

A segon de batxillerat es promociona només amb la totalitat de matèries aprovades. En cas que un alumne de segon tingui matèries pendents i vulgui repetir el curs haurà de cursar només les matèries pendents. Sempre té l’opció, però, de renunciar a les qualificacions obtingudes el curs anterior i fer el segon de batxillerat íntegre altre cop.

 

Títol de Batxillerat

Per a obtenir el títol de Batxiller serà necessària l'avaluació positiva en totes les matèries del dos cursos.