Web Mail Escola Ginebró Facebook Ginebró Twitter Ginebró

CFGS Guia, informació i assistències turístiques

Cicle formatiu de grau superior en Guia, informació i assistències turístiques, perfil professional d’animació turística

Presentació

Aquests estudis capaciten per gestionar departaments d'animació turística, planificar la programació, coordinar, promocionar i realitzar les activitats d'animació turística així com per planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en les mateixes, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques.

Competències professionals

 • Estudiar el potencial de les diferents àrees territorials i del mercat turístic de la zona, i detectar les ajudes institucionals existents, analitzant la informació necessària a fi de promocionar-les com a destinació.
 • Dissenyar i modificar els productes turístics de base territorial per satisfer les expectatives de la demanda turística i rendibilitzar els recursos i l’oferta de serveis de l’entorn.
 • Proposar accions de promoció i comercialització de les destinacions turístiques amb vista al seu llançament o consolidació, fixant-ne els preus adequats.
 • Assessorar i informar el turista tant en punts d’informació com en el viatge o en la destinació, tenint en compte les normes de protocol bàsiques, emprant els mitjans tècnics més adequats en funció dels clients, i així assolir una prestació de servei satisfactòria i la fidelitat del visitant.
 • Guiar i assistir viatgers en viatges, trasllats o visites, emprant les estratègies de comunicació i aconseguir la seva satisfacció.
 • Informar i conduir turistes i viatgers, fomentant el respecte per la riquesa del patrimoni cultural i natural.
 • Coordinar les operacions dels diferents tipus d’esdeveniments, prestant assistència als clients en els casos que així ho requereixin.
 • Atendre les contingències, els imprevistos i les queixes que puguin sorgir i afectar viatgers i situacions, i solucionar els problemes que ocasionin permetent un desenvolupament adequat del servei.
 • Prestar serveis específics als clients en mitjans de transport, així com en terminals de viatgers (aeroports i estacions) complint les formalitats pròpies d’aquests processos de manera adequada.
 • Aplicar els protocols de qualitat en els serveis, així com en les actuacions de postvenda, buscant la satisfacció dels clients.
 • Incrementar l’eficàcia dels serveis prestats mitjançant l’ús d’aplicacions informàtiques i de gestió, així com les TIC.
 • Motivar el personal al seu càrrec, delegar funcions i tasques promovent la participació i el respecte, les actituds de tolerància i els principis d’igualtat d’oportunitats.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i els procediments establerts, definits dintre de l’àmbit de la seva competència.
 • Mantenir l’esperit d’innovació, de millora dels processos de servei i d’actualització de coneixements enl’àmbit del seu treball.
 • Exercir els seus drets i complir les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
 • Detectar i analitzar oportunitats d’ocupació i d’autoocupació desenvolupant una cultura emprenedora i adaptant-se a diferents llocs de treball i noves titulacions.
 • Establir i administrar una petita empresa, realitzant una anàlisi bàsica de viabilitat de productes i serveis, de planificació i de comercialització.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l’activitat al sector turístic, entès en el seu sentit més ampli, el qual inclou tot tipus d’esdeveniments, terminals de viatgers i empreses de transport, a més de les àrees turístiques tradicionals, com ara destinacions i punts d’informació, entre d’altres.

Llocs de treball

 • Guia local
 • Guia acompanyant.
 • Guia en emplaçaments de béns d’interès cultural.
 • Personal informador turístic.
 • Cap d’oficines d’informació.
 • Personal promotor turístic.
 • Personal tècnic d’empresa de consultoria turística.
 • Agent de desenvolupament turístic local.
 • Personal assistent en mitjans de transport terrestre o marítim.
 • Personal assistent en terminals (estacions, ports i aeroports).
 • Personal encarregat de facturació en terminals de transport.
 • Personal assistent en fires, congressos i convencions.
 • Personal encarregat de serveis en esdeveniments.

Accés als cicles formatius de grau superior

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal haver superat les proves d’accés a cicles formatius de grau superior o bé, tenir el títol de batxillerat

Opcions en finalitzar el cicle formatiu de grau superior

 • Incorporar-se al món laboral
 • Entrar a la universitat

 

DURADA

La durada total d’aquest cicle és de 2000 hores. Aquest cicle, de 2 anys de durada, es podrà realitzar:

 • de forma convencional, distribuït de la següent manera:
  • Formació en el centre educatiu:  1590  hores.
  • Formació en centres de treball:  410  hores.
 • en alternança, centre educatiu – empresa. FP DUAL
  Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

 

CURRÍCULUM

Està dividit en els següents mòduls i els seus respectius crèdits

Mòdul professional 1: estructura del mercat turístic

 • UF 1: contextualització del sector turístic.
 • UF 2: tipologies i tendències turístiques.
 • UF 3: l’oferta i la demanada turística.
 • UF 4: l’animació en l’àmbit turístic.

Mòdul professional 2: destinacions turístiques

 • UF 1: geografia turística de Catalunya i Espanya.
 • UF 2: geografia turística d’Europa i de la resta del món.
 • UF 3: destinacions turístiques de Catalunya i Espanya.
 • UF 4: destinacions turístiques internacionals.
 • UF 5: trets culturals dels principals països emissors de turisme.

Mòdul professional 3: serveis d’informació turística

 • UF 1: sistemes d’informació turística.
 • UF 2: pla d’atenció al públic.
 • UF 3: punt d’informació en establiments d’allotjament turístic.

Mòdul professional 4: protocol i relacions públiques

 • UF 1: protocol institucional, empresarial i social.
 • UF 2: comunicació i atenció als clients.
 • UF 3: les relacions públiques en l’àmbit turístic.

Mòdul professional 5: recursos turístics

 • UF 1: patrimoni cultural.
 • UF 2: patrimoni natural.
 • UF 3: interpretació del patrimoni.

Mòdul professional 6: processos de guia i assistència turística

 • UF 1: els serveis de guia.
 • UF 2: mobilitat de grups.
 • UF 3: assistència i guia de grups.

Mòdul professional 7: disseny de productes turístics

 • UF 1: el producte turístic.
 • UF 2: planificació del producte turístic.
 • UF 3: desenvolupament del producte turístic.

Mòdul professional 8: màrqueting turístic

 • UF 1: fonaments del màrqueting turístic.
 • UF 2: el màrqueting mix i noves tecnologies.
 • UF 3: el pla de màrqueting.
 • UF 4: publicitat, promoció i venda d’activitats d’animació turística i esdeveniments.

Mòdul professional 9: anglès

 • UF 1: anglès tècnic.

Mòdul professional 10: segona llengua estrangera

 • UF 1: segona llengua estrangera.

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

 • UF 1: incorporació al treball.
 • UF 2: prevenció de riscos laborals.

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

 • UF 1: empresa i iniciativa emprenedora.

Mòdul professional 13: projecte de guia, informació i assistències turístiques, perfil

 • UF 1: projecte de guia, informació i assistències turístiques, perfil professional d'animació turística.

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

 • UF 1: formació en centres de treball.

Mòdul professional 15: activitats lúdiques, físicorecreatives i culturals per a l’animació turística

 • UF 1: activitats lúdiques d’animació turística.
 • UF 2: activitats físicorecreatives d’animació turística.
 • UF 3: activitats culturals d’animació turística.
 • UF 4: activitats d’animació turística infantil i juvenil.

Mòdul professional 16: vetllades i espectacles

 • UF 1: vetllades i espectacles.

Mòdul professional 17: direcció d’activitats d’animació turística i esdeveniments

 • UF 1: gestió de recursos d’animació turística.
 • UF 2: gestió de projectes i programes d’animació turística.
 • UF 3: creació i comercialització d’esdeveniments.

Formació en centres de treball (FCT)

La Formació en Centres de Treball es pot iniciar un cop superat positivament el primer quadrimestre i sempre que el claustre de professors ho consideri convenient.

La durada total és de 410 hores i es poden fer un màxim de 4 hores diàries durant el curs i un màxim de 7 hores diàries fora del curs.

L’escola d’acord amb les empreses col·laboradores i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat proporciona un conveni oficial de pràctiques als alumnes. la formalització del contracte de pràctiques compren l’acceptació de totes les parts implicades (alumne, escola, generalitat i empresa), en qualsevol cas es pot extingir el conveni si l’alumne té actituds o capacitats no idònies, o bé, si l’empresa incompleix les condicions que asseguren el caràcter formatiu, les normes de seguretat...

La normativa oficial estableix uns criteris per a l’exempció total o parcial de les pràctiques en el cas que l’alumne implicat aporti la documentació pertinent.

 

HORARI

Aquest cicle formatiu s’imparteix en horari de tardes.

 

TUTORIA

El nostre centre dóna una especial importància i atenció a l’acció tutorial individual i personalitzada, així com a la creació de bones dinàmiques de treball en els grup-classe.

La tutoria és l’eina clau per al seguiment i l’atenció de l’alumnat. L’acció tutorial adequada és essencial per dur a terme la tasca d’assessoria i orientació fonamentals per tal que els estudiants puguin desenvolupar-se acadèmicament i tinguin consciència de les seves capacitats claus i professionals. La tutoria ha de fer èmfasi en treballar de manera sistèmica la cultura de l’esforç i ha de potenciar la maduresa i la responsabilitat, aspectes essencials per a reeixir en els ensenyaments postobligatoris. La tutoria, al mateix temps, ha de desenvolupar-se en paral•lel, afectant i implicant a tot l’entorn de l’alumne/a: professors, família i companys de classe.

Els objectius generals de tutoria són els següents:

 • Conèixer i valorar l’alumne tant a nivell personal com acadèmic.
 • Vetllar per a l’educació en valors.
 • Fer d’enllaç entre l’escola i els pares.
 • Fer el seguiment de l’alumne al llarg del curs acadèmic.
 • Recollir la informació necessària de l’alumne i del grup dels altres professors.
 • Ajudar als alumnes a integrar-se al grup classe.
 • Orientar l’alumne acadèmicament i professional.

 

La tutoria d’aquest cicle es divideix en tres aspectes bàsics:

 • Tutoria individual: el tutor farà un seguiment específic de cada alumne.
 • Tutoria grupal: seguiment del grup-classe com a conjunt en les hores de tutoria de grup.
 • Tutoria de pares: a través d’una reunió general a principi del curs i seguiment durant el curs amb entrevistes personals i per telèfon o mail.

Crèdit inicial de tutoria

Durant la primera setmana de curs, el tutor explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el calendari, els horaris, el material necessari, els espais que s’utilitzaran..., així com també, els hàbits de convivència necessaris per a la vida en grup. S’especificarà, també, els mecanismes necessaris per a poder fer una bona avaluació i obtenir així la titulació.

 

AVALUACIÓ

El curs acadèmic està dividit en dos quadrimestres. Cada quadrimestre l’alumne rebrà un butlletí de notes. L’alumne disposa de dues convocatòries ordinàries i una extraordinària. Per promocionar de curs s’haurà d’aprovar el 60% dels crèdits cursats a 1r curs.

 

Crèdit inicial

En la primera sessió de cada crèdit, el professor titular explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el programa, el material necessari... S’especificarà, també, quines eines i activitats es portaran a terme per a fer l’avaluació; així com, els mecanismes per a poder fer-ne la recuperació si s’escau.

 

MATERIAL

 

 

INSTAL·LACIONS

Durant el cicle formatiu s’utilitzaran els espais de l’Escola i el Taller Ginebró, però també, i segons les necessitats de cada crèdit, es faran servir altres espais amb l’objectiu de fer més eficients els aprenentatges a nivell de procediment.

 

Taller Ginebró

c/Jaume Campmajor, 9
08440 Cardedeu
tel. 93 844 43 63
fax 93 845 50 69
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

 

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Admissió des de CFGS: taula de correspondències

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, estableix el procediment d'accés dels estudiants que tinguin el títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior, o títols equivalents. Aquests estudiants poden accedir sense necessitat de cap prova als ensenyaments universitaris oficials de grau.

S'estableix un accés preferent mitjançant l'adscripció de cadascuna de les famílies professionals a una o més branques de coneixement en què s'estructuren els ensenyaments universitaris oficials de grau. 

La nota d'admissió a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions dels dos millors mòduls (exceptuant els mòduls de Formació i orientació laboral, Formació en centres de treball i Empresa i cultura emprenedora), sempre que el CFGS pertanyi a una família professional que estigui adscrita a la mateixa branca de coneixement del títol de grau.

La nota d'admissió es calcula amb la fórmula:

Nota d'admissió = NMC+ a*M1 + b*M2

NMC= Nota mitjana del cicle formatiu.

M1, M2 = Les dues millors qualificacions dels mòduls de què es compon el cicle formatiu de grau superior; en queden exceptuats els mòduls de Formació i orientació laboral, Formació en centres de treball i Empresa i cultura emprenedora.

a, b = Paràmetres de ponderació dels mòduls del cicle formatiu. El paràmetre de ponderació (a o b) dels mòduls és igual a 0,1. 

 

PLATAFORMA CLICKEDU

La superació del curs requereix d’una feina constant que es perllonga més enllà del propi centre; és en aquest sentit que el Taller Ginebró a través de les noves tecnologies fa arribar l’aula fins a casa. La plataforma clickedu ens permet desenvolupar aquesta tasca. Representa un suport flexible i en permanent revisió a la dinàmica de treball de l’alumne/a que no substitueix, per tant, la seva assistència al centre sinó que la complementa des de diferents vessants:

 • Suport didàctic i documentació (material didàctic complementari: continguts i activitats de reforç/ampliació amb autocorrecció, conceptes bàsics per la matèria, recursos, estratègies proposades pel professorat...)
 • Agenda i planificació (acadèmica i de centre)
 • La comunicació escola-família és un dels pilars bàsics en l’educació actual dels alumnes. Per aconseguir que sigui molt més dinàmica i s’adapti a les necessitats de cada un dels membres de la comunitat educativa, el clickedu aporta una via directa de comunicació als pares.

A l’inici de curs, cada alumne disposarà d’una adreça de correu electrònic del centre i tindrà una clau d’accés a la plataforma clickedu.